Posted in مقالات, هرس
دسامبر 19, 2019

سالگرد شهادت رفیق شهید شکرالله پاک‌نژاد را گرامی می‌داریم

۲۸ آذر هر سال سالگرد تیرباران رفیق شهید شکرالله پاک‌نژاد در سال ۱۳۶۰ در زندانهای رژیم فاشیعیستی است؛ اما تنها شهادت این رفیق بزرگ نیست که به او اهمیت و ارزشی غیر قابل وصف بخشیده است. رفیق پاک‌نژاد در روزهای بعد از آغاز سلطۀ فاشیعیسم بر کشور، ظرفیتهای عملی و نبوغ فکری و راهبردی درخشان و یگانه‌ای از خود بروز داد و بدین ترتیب نام و راه خود را به منبع گرانبهایی از اندیشه و الهام برای نسلهای بعد تبدیل کرد. در روزهای بعد از قیام بهمن ۱۳۵۷ که آتش اپورتونیسم خائنانه توده-اکثریتی از یک سو و اکونومیسم رادیکال‌مآب با تظاهر به «کارگرگرایی» در «خرمن خون‌شعلۀ» جنبش کمونیستی افتاده بود، رفیق شکری تنها و تنها یَل باقیمانده‌ از نسل غولهای دهۀ ۱۳۴۰ بود که سعی کرد جای خالی همۀ آن رفقا و به ویژه رفقای بنیانگذار و شهید سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را پُر کند و در میان انبوه بی‌راهه‌ها و کژراهه‌ها، مسیری به جلو بگشاید. هستۀ اصلی تفکر استراتژیک رفیق شکری در این دوره، تشکیل یک جبهۀ گسترده مقاومت ضد فاشیستی از تمام طبقات و اقشار خلقی و نیروهای انقلابی برای سد بستن در مقابل پیشروی فاشیسم بود. او که از همان روز بعد از سرنگونی رژیم شاه و برخلاف غالب نیروهای کمونیست، خطر فرا رسیدن شب ظلمانی دیکتاتوری مهیب اسلامی را پیش‌بینی می‌کرد، دست به کار شد و ثمرۀ اندیشۀ خود را در تابستان ۱۳۵۸ در قالب «جبهۀ دموکراتیک ملی» به بار نشاند. در استراتژی ضد فاشیستی مورد نظر رفیق شکری، ملیتها و خلقهای تحت ستم مانند امروز از جایگاه ویژه و برجسته‌ای برخوردار بودند و به همین خاطر در اواخر تیر ماه ۱۳۵۸ در تهران، کنگرۀ بی‌سابقه‌ای با شرکت نمایندگان خلقهای تحت ستم اعم از کرد و عرب و ترکمن و بلوچ و … برگزار کرد. اعتبار و خوشنامی او که نتیجۀ پیشگامی در امر مبارزۀ قهرآمیز و سالها زندان در رژیم سلطنتی بود، امر سازماندهی و ایجاد همگرایی بین نیروها را آسانتر می‌ساخت. افسوس که در آن دوره سازمان در زیر تاخت و تاز باند خائن اکثریت قرار داشت و با عدم همراهی با طرح رفیق پاک‌نژاد و حمایت بی‌شرمانه و تام و تمام از رژیم اسلامی، یک بال جبهۀ ضد فاشیستی را به طور کامل در خدمت تحکیم فاشیسم قرار دارد. ننگ و نفرین ابدی بر این خائنان که باقیماندگانش امروز با خزیدن در زیر اسامی «میانه‌روانۀ» سرقتی از احزاب رفرمیست آلمانی، هنوز به تغذیۀ انگل‌وار و کرکس‌وار از نام و اعتبار سازمان مشغول‌اند. فعالیت و ابتکارات رفیق شُکری، باعث هراس شدید دژخیمان فاشیست از او شد و جبهه تنها اندکی بعد از آغاز فعالیتش مورد هجوم وحشیانۀ چماقداران حزب‌الله و خود او مورد تعقیب دائمی قرار گرفت. سرانجام رفیق پاک‌نژاد در حالی که در خونین‌ترین و سیاه‌ترین روزهای کشورمان فعالانه مشغول تداوم‌بخشیدن به ایدۀ «جبهه» در شکلی جدید بود، به شکل اتفاقی مورد شناسایی وحوش حزب‌الله و سر دژخیم معروف عزت شاهی («مطهری‌نیا»ی امروز) قرار گرفت و بازداشت شد. میزان شادی و شعف شکنجه‌گران از به تور انداختن این گوهر تابناک غیر قابل وصف بود و قهقهه‌های مستانه‌شان در راهروها و سلولهای مرگ طنین‌انداز شد. چند روز بعد، رفیق پاک‌نژاد با صلابت و ایمان یک انقلابی کمونیست مقابل جوخۀ تیرباران فاشیستها قرار گرفت و جاودانه شد.
یادش ماندگار و راهش پر رهرو باد.

Tagged with: , , ,