Posted in هرس
فوریه 17, 2019

ریشه های سیاسی و اقتصادی قیام بهمن ۵۷

سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در دانشگاه مینه‌سوتا است. وی نزدیک به چهار دهه به پژوهش در اقتصاد سیاسی، روش‌شناسی، تئوری ارزش مارکس، بحران‌های سرمایه‌داری، سازمان اوپک، اقتصاد ایران، سیاست خارجی آمریکا، و ملی شدن صنعت نفت در ایران اشتغال داشته است. کارهای تئوریک وی شامل تئوری جهانی شدن بخش نفت، بحران نفت، اجاره تفاضلی نفت، جهانی شدن بخش انرژی، گلوبالیزاسیون و افول پاکس امریکانا، و مهارت در سرمایه‌داری می‌باشند. اما بینا تنها یک نظریه‌پرداز و آکادمیسین برجسته نیست بلکه از مبارزین قدیمی کمونیست و از باورمندان به مشی فدایی و دکترین «مبارزه مسبحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک» یعنی آراء شهید بنیانگذار مسعود احمدزاده بوده است و همین تعهد او را به مرجعی مستحکم و مطمئن در تحلیل مسائل بین‌المللی برای ما تبدیل کرده است. اختلاف جدی با ایشان در ارزیابی مشخص از برخی نیروهای سیاسی تغییری در این واقعیت در مرحلۀ کنونی ایجاد نمی‌کند. این نوشتار متن گفتاری است که در همایش ایرانیان در فیالدلفیا در سپتامبر ۲۰۱۰ ارائه شده است.