Posted in هرس
فوریه 17, 2019

حزب کمونیست ایتالیا و قیام ۱۳۵۷ ایران

گزارش زیر برای اطلاع از نظر یکی از جریانات چپ وقت یعنی حزب کمونیست ایتالیا در مورد قیام ۵۷ در ایران و آشنایی با حال و هوای ذهنی آنان مفید به نظر می‌رسد. حزب کمونیست ایتالیا که در دهۀ ۱۹۲۰ رهبری آن را آنتونیو گرامشی بر عهده داشت، در سال‌های جنگ جهانی دوم و به لطف رهبری مبارزات قهرمانانۀ پارتیزانی بر علیه فاشیسم، پایگاه توده‌ای بسیار گسترده‌ای یافت اما پس از آن تحت رهبری تولیاتی و سایر دبیر کل‌های بعدی، سیاست چرخش ممتد و تدریجی به راست را در پیش گرفت. حزب کمونیست ایتالیا از دهۀ ۱۹۶۰ به بعد پرچ‌مدار گرایش موسوم به اورو-کمونیسم یا کمونیسم اروپایی در بین احزاب کمونیست طرفدار اتحاد شوروی در اروپای غربی شد. اورو-کمونیسم هر چند بر استقلال بیشتر از اتحاد شوروی تاکید می‌کرد اما این مطالبه را از موضعی کاملا راست و رفرمیستی پیش می‌برد. هدف آنها، باز تولید دیدگاه‌های رفرمیستی در دکترین رسمی کمونیستی از طریق معجون اورو-کمونیسم، ائتلاف با جریانات راست و محافظه‌کار برای ورود به قدرت و کنار گذاشتن کامل بقایای اندیشۀ انقلابی از تئوری و برنامۀ حزب بود. این جریان با حمایت حزب کمونیست فرانسه و برخی دیگر از احزاب کمونیست مواجه شد و منجر به فروپاشی کامل حزب کمونیست ایتالیا در سال ۱۹۹۱ شد. از بقایای این حزب، جریان موسوم به «دموکرات‌های چپ» و «بازسازی کمونیستی» متولد شد.