Posted in هرس
فوریه 17, 2019

بازتاب فاشیعیسم در ادبیات ایران

ادبیات، شعر و داستان، از بودن انسان در جهان روایت‌هایی دارد. در این روایت‌ها با زبانی تمثیلی، استعاری، نمادین و کنایه‌ای و در ساختارهایی چند لایه شرحی داده می شود از چگونه بودن و از چگونه پدیدار شدن هستی اجتماعی و یکه‌ی انسان در موقعیت‌ها و حوادث تاریخی، اجتماعی، سیاسی و عاطفی. در این روایت‌ها معلوم می‌شود این هستی چه شکل‌هایی پیدا کرده و بر او چه رفته است. این روایت‌های شعر و داستان هرکدام شیوه‌های بیانی خود را برای کمک کردن به آشکار شدن و زاده شدن حقیقت یا واقعیت بودن انسان در جهان دارند. بر بنیاد این روایت‌ها واقعیت زمان حال بازآفرینی و آینده نیز پیشگویی می‌شود. از این نظر ادبیات، شعر و داستان، در کنار تاریخ و فلسفه ایستاده و همراه است با آنها در روایت دادن از انسان و زمانه‌اش. دادن گزارشی مختصر از روایت زندگی ما (مردم در مرتبه و صورت‌های متفاوت آن) و دیدگاه‌های ما از انقلاب و واقعیت‌های برخاسته از دل آن در طی این چهل سال و بازتاب آن در شعر و داستان، وظیفه‌ای است که این جستار به عهده دارد.